Aktualności

Zawiadomienie o wyborze oferty Nr 01/POPW/2016 9 grudnia 2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:
Dotyczy zapytania ofertowego nr 01/POPW/2016 na:

sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń i aparatury służącej wprowadzeniu na rynek usługi kompleksowego systemu diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mikrokrążenia pod postacią pierwotnego i wtórnego zespołu Raynauda
prowadzonego przez – przez BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, w trybie konkurencyjności, realizowanego na mocy umowy nr POPW.01.03.01-20-0001/15 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Pliki do pobrania:
zawiadomienie-o-wyborze-oferty
punktacja-ofert